ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ

ERASMUS+

Το Erasmus + είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Έχει διάρκεια επτά ετών, από το 2014 έως το 2020, με οργανισμούς που καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης κάθε χρόνο για να αναλάβουν δημιουργικές και αξιόλογες δραστηριότητες. Το Erasmus + αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Erasmus+ παρέχει δυνατότητες σε ευρύ φάσμα οργανισμών, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus + μπορούν να ασκούν διάφορες δραστηριότητες ανάπτυξης και δικτύωσης, όπως στρατηγική βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους, ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων και δημιουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων συνεργασίας με οργανισμούς από άλλες χώρες με στόχο την επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων ή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Επιπλέον, οι οργανισμοί αυτοί διευκολύνουν τη μαθησιακή κινητικότητα φοιτητών, προσωπικού, ασκουμένων, μαθητευόμενων, εθελοντών, εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας και νέων.
Ανάμεσα στα οφέλη των συμμετεχόντων οργανισμών είναι η ενίσχυση της ικανότητάς τους να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, η βελτίωση των μεθόδων διοίκησης, η πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες και σχέδια χρηματοδότησης, η ενίσχυση της ικανότητας προετοιμασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης σχεδίων, καθώς και ένα πιο ελκυστικό «πακέτο» δυνατοτήτων για τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό.

  • Βασική δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων
  • Βασική δράση 2: Καινοτομία και ορθές πρακτικές
  • Βασική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής
  • Jean Monnet
  • Αθλητισμός
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) βοηθά τους νέους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να συμμετάσχουν σε σχέδια εθελοντισμού.
Ως εθελοντής της EVS δεσμεύεστε να προσφέρετε εργασία σε έναν οργανισμό στο εξωτερικό. Τα σχέδια εθελοντισμού μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες σε τομείς όπως εργασία των νέων, πολιτισμός, κοινωνική πρόνοια ή περιβαλλοντική προστασία. Θα προσφέρετε τις εθελοντικές σας υπηρεσίες χωρίς αμοιβή και με πλήρες ωράριο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@togethercyprus.org

Τηλέφωνο: 70005022

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
Λεμεσός, Κύπρος