IUCN | Plastic Waste-Free Islands

Plastic Waste-Free Islands

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε πλήρη συνέργεια και συνεργασία με το οργανισμό Cyprus Sustainable Tourism Initiative – CSTI. Ο στόχος του έργου ποσοτικοποιεί αποτελεσματικά στη μείωση της παραγωγής πλαστικών απορριμμάτων και διαρροών στην Κύπρο. Αυτό θα επιτευχθεί με τη βελτίωση της διάχυσης πληροφοριλων και γνώσεων σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων και την ενίσχυση της υιοθέτησης μέτρων για τη μείωση της διαρροής πλαστικών από τους τομείς του τουρισμού, της αλιείας και της διαχείρισης αποβλήτων.

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η μείωση της διαρροής πλαστικών σε δύο νησιά  στη Μεσόγειο, τη Μενόρκα και την Κύπρο.

Η κρίση της πλαστικής ρύπανσης

 • Το πλαστικό είναι φθηνό, ελαφρύ, ανθεκτικό και εύπλαστο, το οποίο καθιστά ένα πολύ χρήσιμο υλικό για μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών.
 • Έως 12 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών εισέρχονται στον ωκεανό κάθε χρόνο. Αυτό έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ωκεάνιων οικοσυστημάτων, στην ακεραιότητα του εφοδιασμού σε τρόφιμα και στα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων.
 • Η πλαστική ρύπανση προκαλείται από πολλούς παράγοντες, όπως τα μη βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης, την ανύπαρκτη ή μη επιβληθείσα νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων, τα αναποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων τομέων.
 • Η πλαστική ρύπανση είναι μια πρόκληση σχεδιασμού, παραγωγής, κατανάλωσης και διάθεσης που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του πλαστικού.
 • Οι περισσότερες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση και την άμβλυνση των επιπτώσεων της πλαστικής ρύπανσης επικεντρώνονται στην ηπειρωτική χώρα, ιδίως στα ποτάμια και τις παράκτιες περιοχές. Μέχρι σήμερα, δεν δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα νησιά.

Ευπάθεια στην πλαστική ρύπανση

 • Πολλά νησιά, ιδίως τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη (SIDS), τείνουν να έχουν ευάλωτες οικονομίες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και την αλιεία.
 • Τα νησιά έχουν να αντιμετωπίσουν τα πλαστικά συντρίμματα που παράγουν οι ίδιοι, καθώς και τα συντρίμμια που πλένονται στην ξηρά από άλλα μέρη.
 • Η διαχείριση των αποβλήτων μεταξύ των νησιών είναι ιδιαίτερα δύσκολη για νησιά που είναι απομονωμένα ή απρόσιτα

Η κρίση των πλαστικών

Το 2019, με την υποστήριξη του Οργανισμού Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) και του Ιδρύματος Didier και Martine Primat, η IUCN ξεκίνησε την πρωτοβουλία PWFI, ως μέρος του παγκόσμιου προγράμματος Close the Plastic Tap. Το PWFI είναι μια τριετής πρωτοβουλία που λειτουργεί σε τρεις περιοχές: την Καραϊβική, τη Μεσόγειο και την Ωκεανία.

Πρωταρχικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προωθήσει την ατζέντα της κυκλικής οικονομίας και να μειώσει την παραγωγή πλαστικών αποβλήτων και τη διαρροή από τα νησιά.

Πυλώνες

Για την επίτευξη των στόχων της, η PWFI λειτουργεί μέσω τεσσάρων διασυνδεδεμένων πυλώνων:

Στόχοι

Το έργο αποσκοπεί στην:

 • Παροχή σε εθνικούς εταίρους δεδομένα και αναλύσεις για να μειώθεί η διαρροή πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον.
 • Ενίσχυση της υιοθέτησης μέτρων πλαστικής μείωσης της διαρροής από τον τουρισμό, την αλιεία και τη διαχείριση αποβλήτων.
 • Συνδυάσμός τομεακών σχεδίων δράσης για εναλλακτικούς τρόπους που ενισχύουν το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της πλαστικών αποβλήτων.
 • Ανάπτυξη ενός σχεδίου για τα νησιά σε συνεργασία με περιφερειακούς φορείς. Το σχέδιο θα καθορίσει τη συνιστώμενη από τον IUCN προσέγγιση για τη μείωση της διαρροής πλαστικών στα νησιά με βάση τη στρατηγική που υιοθετήθηκε για το PWFI και τα διδάγματα που αντλήθηκαν.
 • Γνώση: Η IUCN συνεργάζεται με τις χώρες ώστε να παράγουν αξιόπιστα δεδομένα και αναλύσεις για να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάσταση διαρροής τους από πλαστικό, να θέσουν στόχους, να εφαρμόσουν δράσεις και να παρακολουθήσουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων με την πάροδο του χρόνου.
 • Ικανότητα: Η IUCN διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ σημαντικών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση των μέτρων διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων.
 • Πολιτική: Η IUCN υποστηρίζει πολιτικές και νομοθετικές αναλύσεις και μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τη διαρροή πλαστικών. Η IUCN εργάζεται ειδικά για τον εντοπισμό πλαστικών επιλογών μείωσης της διαρροής μέσω της ανάπτυξης μοντέλων σεναρίων.
 • Επιχειρήσεις: Η IUCN συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα, με επίκεντρο τους τομείς του τουρισμού, της αλιείας και της διαχείρισης των αποβλήτων, προκειμένου να ενισχύσει τα μέτρα διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων και να αναπτύξει εναλλακτικές αλυσίδες αξίας.
Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@togethercyprus.org

Τηλέφωνο: 70005022

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Α.Αδαμαντίου 15,
Κάτω Πολεμίδια, 4152, 
Λεμεσός, Κύπρος